ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

HATÁLYOS: 2019. 06. 13. NAPJÁTÓL VISSZAVONÁSIG

1. Az Eladó (a továbbiakban Eladó) adatai

Cégnév:                                 Bioszeparáció Kft.

Székhely:                               1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 5-6.

Adószám:                              24887597-2-42

Cégjegyzékszám:                 01-09-187730

Képviseli:                              Eiben Edit ügyvezető

Telefonszám:                       0630/966-6536

E-mail cím:                            info@bioszeparacio.hu

2. Az Eladó weboldalának címe
3. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, valamint e-mailen történő tájékoztatáskérés, megrendelés esetén e-mail üzenetben továbbítja vásárlói részére.

4. Fontosabb fogalom meghatározások

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;

Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek minden olyan megrendelésre, melyet a Vásárló az Eladó részére továbbít elektronikus úton, személyesen, vagy telefonon. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek és Magyarország hatályos jogszabályaiban foglalt rendelkezéseknek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladótól való megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amiről nyilatkozni köteles. Amennyiben a Vásárló az Eladó által részére elektronikus úton elküldött Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban 3 munkanapon belül nem jelez vissza, de az Eladó által forgalmazott árukra a megrendelést elküldi, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta az Általános Szerződési Feltételekben rögzített rendelkezéseket. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. június 13. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak.

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

7. A vásárlás menete, a szerződés létrejötte

Az Eladó által forgalmazott termékek a Vásárlók részére elküldött és az Eladó weboldalán is megtalálható katalógusokban kerülnek bemutatásra. A katalógusokban szereplő esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vásárló kiválasztja az általa megrendelni kívánt termékeket és e-mailen kéri az Eladótól az aktuális értékesítési árakról való tájékoztatást. Az Eladó vállalja, hogy 5 munkanapon belül e-mail üzenetben elküldi vonatkozó tájékoztatóját, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • a megrendelni kívánt termékek megnevezése, mennyisége,
 • a termékek egységára (áfával növelt összegben),
 • a várható beszerzési idő,
 • a Vásárló részére történő szállítás várható időpontja (teljesítési idő),
 • a várható szállítási költség összege,
 • fizetési feltételek (fizetési határidő),
 • valamint a tájékoztatóban írtak érvényességének határideje.

A tájékoztató elküldésével egyidejűleg kerül a Vásárló részére kézbesítésre a jelen Általános Szerződési Feltételek is.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a termékeket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladó vállalja, hogy legkésőbb 48 órán belül elküldi a Vásárló részére a megrendelés visszaigazolását. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem forgalmazza, jelentős áruhiány, a gyártó nem vállalja a termék gyártását, jelentős árváltozás, vis maior, stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt.

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

Ha a Vásárló megrendelést küld az Eladó részére, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között. A megrendelés elküldését követően az Eladó a megrendelt termékek mennyisége, típusa, ára stb. vonatkozásában reklamációt nem fogad el.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, az Eladó a megrendelést elektronikus formában tárolja, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

8. Eladási ár

A tájékoztató e-mailben feltüntetett árak érvényes értékesítési árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót. A kiszállítás díja a Vásárló által igénybe vehető szállítás típusától, a megrendelt termékek mennyiségétől stb. függ. A szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli.

Külföldről történő árubeszerzések esetén az Eladó az árfolyam jelentős mértékű (2 %) változása esetén az eladási ár változtatásának jogát fenntartja. Erről időben értesíti a Vásárlót és lehetőséget biztosít számára a szerződéstől való elállásra.

Előfordulhat, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár kerül feltüntetésre a tájékoztató e-mailben. Ilyen esetben az Eladó a rendelt termék feladása előtt telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árairól pontos tájékoztatást adjon. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, az Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

Az Eladó 4.990 Ft + áfa összegű kezelési költséget számít fel, amennyiben a megrendelés összértéke nem éri el a nettó 40.000 Ft összeget (szállítási költségek nélkül).

9. Fizetési feltételek

Az Eladótól való vásárlás során a termékek ellenértékét fizetni készpénzben és átutalással lehet. A fizetési határidő az Eladó által küldött tájékoztató e-mailben kerül feltüntetésre, valamint a termékek ellenértékéről kiállított számlán is szerepel. A fizetési határidő a számla keltétől kerül számításra.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy késedelmes fizetés esetén a Vásárlót a továbbiakban kizárólag akkor szolgálja ki, amennyiben a megrendelés ellenértékét előre utalással egyenlíti ki, az Eladó által kiállított díjbekérő, vagy előleg számla alapján.

Késedelmes fizetés esetén a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:48. §-ban rögzített mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. 15 napnál nagyobb késedelem esetén az Eladó jogosult a követelést értékesíteni, illetve faktoráltatni.

Átutalással történő fizetés: a Vásárló ez esetben az Eladó bankszámlájára utalja a megvásárolt termékek ellenértékét.

Fizetés készpénzzel: A termékek ellenértékének kiegyenlítése az Eladó házipénztárába történő befizetéssel történik.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Az Eladó fenntartja az általa forgalmazott és a Vásárló által megvásárolt termékek tulajdonjogát mindaddig, amíg a Vásárló nem teljesíti a teljes vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettségét. A termékek tulajdonjoga tehát a vételár megfizetésekor száll át a Vásárlóra.

10. Szállítási feltételek

A megrendelt termékeket a BestPosta segítségével a GLS Hungary Kft. juttatja el a Vásárlóhoz Magyarország területén belül.

A házhoz szállítás díja minden esetben a tájékoztató e-mailben kerül feltüntetésre.

Ezen kívül a termékek személyes átvételére is van lehetőség előre egyeztetett időpontban, az Eladó székhelyén: Bioszeparáció Kft. 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 5-6. A személyes átvétel ingyenes.

Házhoz szállítás esetén a Vásárló által megadott címre a futár kiszállítja a csomagot. Az Eladó ezúton is kéri Vásárlóit, hogy kizárólag olyan esetben válasszák ezt a szállítási módot, amennyiben a megadott szállítási címen munkaidőben, 8-17 óra között van, aki átvegye a küldeményt. Miután a futár a terméket a Vásárlónak átadja, a Vásárlónak kötelessége meggyőződni a termék sértetlenségéről, mert utólagosan nem érvényesíthetők törésre, hiányosságra, illetve egyéb fizikai sérülésre vonatkozó jótállási követelések. Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti, az Eladó csak ebben a formában fogadja el a reklamációt.

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját.

11. Teljesítési idő

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Vásárló általi átvétele.

Eladó minden esetben tájékoztatja Vásárlóit a teljesítés várható időpontjáról.

Az Eladó önhibáján kívüli késedelmes teljesítés esetén (gyártás késedelme esetén, a gyártó tájékoztatása alapján) az Eladó haladéktalanul értesíti a Vásárlót a késedelem tényéről, a teljesítés várható időpontjáról.

12. Adatvédelem

Az Eladó, mint adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó weboldalán és székhelyén érhető el.

13. Elállási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó elállási jog nem illeti meg a Vásárlókat, hiszen Eladó kizárólag jogi személyek és üzletszerű gazdasági tevékenységet végző szervezetek számára forgalmaz termékeket.

14. Szavatosság

Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot vállal.

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:159. § (1) bekezdése szerint olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Ptk. 6:163. § (1) bekezdése alapján a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

15. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

A kellékszavatossági jogok érvényesítése során az Eladó a Polgári Törvénykönyvben rögzített rendelkezéseknek megfelelően jár el.

16. A szavatossági igény bejelentésének módja

Amennyiben az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

 1. Személyes bejelentés:

A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét az Eladó székhelyén (Bioszeparáció Kft. 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 5-6.).

Az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, – a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak.

 1. Írásban történő bejelentés:

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak küldött postai úton küldött levélben (Bioszeparáció Kft. 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 5-6.), vagy elektronikus levélben (info@bioszeparacio.hu).  

A levélnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

17. Vonatkozó jogszabályok

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. 06.13. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

Cégünkről

Ceginformáció megbizhatósági tanusitvány

Elérhetőségek

1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 5-6.

+36 30 922 85 18
+36 30 966 65 36
+36 20 491 72 54

info@bioszeparacio.hu